Dochádzka cez web

Portál

Prostredníctvom internetového prehliadača je možné sledovať dochádzku zamestnancov, žiadať o dovolenku, schvaľovať a editovať dochádzku. Zákazníci, ktorí využívajú stravovací systém môžu využiť spoločné webové rozhranie. Stačí jedno prihlásenie a všetky informácie sú na jednom mieste.

Osobné údaje

Aplikácia umožňuje zobraziť osobné údaje zamestnanca. Ide napríklad o Meno, Priezvisko, Dátum narodenia a pod. 

Dochádzka zamestnanca

je možné sledovať prehľad všetkých operácií (udalostí), ktoré boli zaznamenané dochádzkovým terminálom. Ide napríklad o operácie "Služobná cesta, Príchod, Odchod, Dovolenka a pod.

Spracovaná dochádzka

Zobrazuje celkový prehľad záznamov spracovanej dochádzky. V zozname sú uvedené jednotlivé dni v mesiaci a k nim vykonané operácie s hodnotami odpracovanej doby. Spracované intervaly majú definovaný začiatok, koniec, skutočnú i započítanú dĺžku pracovnej doby. Tieto hodnoty sú vypočítané podľa pravidiel, ktoré sú nastavené v kalendári.

Denné výsledky

Zobrazuje sa denný prehľad záznamov spracovanej dochádzky. V zozname sú zobrazené kódy (označenia) a textový popis časovej zložky vystihujúci jej použitie (Odpracovaná doba, Celkový nadčas, dovolenka, lekár a pod.).

Mesačné výsledky

Zobrazuje sa celkový mesačný prehľad záznamov spracovanej dochádzky. V zozname sú zobrazené kódy (označenia) a textový popis časovej zložky vystihujúci jej použitie (Odpracovaná doba, Celkový nadčas, dovolenka, lekár a pod.).

Kalendár

Aplikácia ukazuje priradený kalendár pre jednotlivé dni v mesiaci. Zamestnanci majú priradený konkrétny kalendár, ktorým majú stanovený fond pracovnej doby. Kalendár je zostavený z jednotlivých zmien, ktoré je treba nastaviť v programe Dochádzka. Zoznam zobrazuje nasledujúce údaje:

  • zoznam dní vybraného mesiac
  • kód (označenie) zmeny
  • popis o akú zmenu sa jedná
  • štandardná doba začiatku a konca zmeny
  • pri pružnej pracovnej dobe sa zobrazuje štandardná doba začiatku a konca pevnej časti zmeny
  • dĺžka zmeny vo formáte HH:MM. Dĺžka zmeny určuje počet hodín, ktoré tvorí fond pracovnej doby. Dĺžka zmeny nemusí súhlasiť (a väčšinou nesúhlasí) s výpočtom rozdielu medzi začiatkom a koncom zmeny. Rozdiel je tvorený povinnými (evidovanými a neplatenými) prestávkami v práci.

Prehľad plánovaných zmien

Aplikácia zobrazuje zoznam naplánovaných zmien. V prehľade plánovaných zmien sú uvedené rovnaké dáta ako u plánovaných kapacít len v inom pohľade na tieto dáta. Stĺpce prehľadu plánovaných zmien sú podobné ako v Kalendári.

Individuálne plánovanie zmien (Plánovanie kapacít)

Umožňuje možnosť individuálneho naplánovania zmien pre jednotlivých zamestnancov.

Monitorovanie

Zobrazenie aktuálnej prítomnosti zamestnanca na pracovisku, podľa označeného príchodu, resp. prerušenia na príslušnom termináli. 

Vloženie dochádzky (Virtuálny terminál)

Možnosť manuálneho vkladania dochádzky ako cez terminál. Príchod, odchod, lekár a pod. Zaznamená sa aktuálny dátum a čas vloženia operácie.

Schvaľovanie dochádzky

Schvaľovanie môže mať nasledujúce tri úrovne:

  • nastavenie dátumu spracovania - prvá úroveň - zelená.
  • nastavenie dátumu skontrolovania - druhá úroveň - žltá.
  • nastavenie dátumu schválenia - tretí úroveň - červená.

Portál Plus

Doplnok štandardného portálu umožňuje tlač výstupných zostáv vo formáte pdf. Štandardne sú k dispozícii zostavy zobrazujúce individuálnu dochádzku a taktiež sumárna zostava, ktorá zobrazuje zoznam zamestnancov s ich mesačnou dochádzkou.

Plánovanie neprítomností 

Zo zoznamu sa vyberie absencia (Dovolenka, Náhradné voľno...), zadajú sa dáta od - do a žiadosť sa vloží do databázy. Naplánovaná absencia sa následne zobrazí v zozname plánovaných absencií a nadriadenému je poslaný notifikační email s odkazom na portál.


Portál Edit

Portál EDIT umožňuje editáciu dochádzky. Užívateľ môže dopĺňať alebo upravovať dochádzkové dáta na základe nastavených práv.

Je možné editovať jednotlivé intervaly dochádzky alebo celý deň naraz. Samozrejmosťou je možnosť vloženia prenášaného alebo preplateného nadčasu, prípadne zadanie prémií alebo iných odmien. Vložené dochádzkové dáta možno schváliť 3 úrovňami, podľa definovaných práv.

Editácia dochádzky prostredníctvom internetového prehliadača sa stáva štandardom pre prácu s dochádzkovým systémom.