Dochádzka mini

Dochádzkový systém DOCHÁDZKA MINI slúži na základnú evidenciu dochádzky zamestnancov a prípravu tlačených podkladov pre spracovanie mzdovej agendy.

Používaním dochádzkového systému dosiahnete obmedzenie chybovosti pri spracovaní dát o dochádzke, lepšie využívanie pracovnej doby kvalitatívnym zvýšením osobného prístupu zamestnancov k pracovným povinnostiam (zvýšenie pracovnej morálky), vylúčenie neoprávnených nadčasových hodín. Dochádzkový systém DOCHÁDZKA MINI je pripravený pre inštaláciu svojpomocne, bez väčších nárokov na znalosť PC a inštaláciu dochádzkových systémov.

Komponenty systému

 • Dochádzkový terminál
 • Identifikačné médiá - bezkontaktná karta - počet podľa konfigurácie balíka
 • Softvér na spracovanie dochádzky dochádzka mini
 • Komunikačný kábel, napájací adaptér
 • Užívateľská a inštalačná príručka

Princíp práce

Dochádzkové terminály sú určené na zber a predspracovanie informácií o dochádzke pracovníkov. Väčšinou sa umiestňujú na vrátniciach, priamo vo výrobných halách, na jednotlivých poschodiach administratívnych budov, prípadne na iných miestach podľa želania zákazníka.Každý zo zamestnancov dostane osobné identifikačné médium - bezkontaktnú kartu. V programe sú definované udalosti pre priechod terminálom (príchod do práce, odchod k lekárovi, odchod na služobné cesty, dovolenka, atď.).Pracovník príde so svojou bezkontaktnou kartou k dochádzkovému terminálu, zvolí udalosť, ktorú chce vykonať (príchod, odchod, ...) a priloží kartu k čítaciemu zariadeniu (terminálu). Údaje o priechode sú zaznamenané v pamäti terminálu a sú zasielané do zberného počítača. Informácie z terminálov sa prenášajú po sieti na podrobné vyhodnotenie.Pri výpadku napájania sú všetky dáta uložené v zálohovanej pamäti terminálu až do obnovenia komunikácie s počítačom.

Reporty

Program DOCHÁDZKA MINI obsahuje množstvo výstupných zostáv, ktoré slúžia pre tlač podkladov pre spracovanie miezd. Jedná sa o prehľady po jednotlivých dňoch a zamestnancoch, alebo aj súhrnný prehľad za celú spoločnosť.Všetky výstupné zostavy je možné ukladať vo zvolenom formáte: txt, csv, rtf, html, xls, jpg, gif, bmp, EMF, WMF a pdf.

Inštalácia

Inštalácia dochádzkového systému je veľmi jednoduchá. Montáž dochádzkového terminálu predstavuje vyvŕtavanie štyroch dier a umiestnenie držiaka dochádzkového terminálu, natiahnutí komunikačného kábla a pripojenie kábla do počítačovej zásuvky a napájanie do elektrickej zásuvky. Inštalácia softvéru je veľmi jednoduchá a intuitívna. Po inštalácii sú nastavené komunikačné parametre a len v prípade potreby ich môžete ľahko zmeniť. Vynikajúcou funkciou je načítanie priložených bezkontaktných kariet do programu. Na dochádzkovom termináli nasnímate za sebou karty a v programe vyberiete v menu načítanie kariet z terminálu. Karty budú nahraté a súčasne budú vytvorené jednotlivé osoby, u ktorých stačí zadať meno a priezvisko. Dochádzkový systém je pripravený pre evidenciu dochádzky Vašich zamestnancov.

Výhody zavedenia systému "DOCHÁDZKA MINI"

Výhodou zavedenia dochádzkového systému DOCHÁDZKA MINI je malá cenová náročnosť a okamžité získanie prehľadu o dochádzke jednotlivých zamestnancov. Zamestnanci si "zvyknú" na novú elektronickú evidenciu dochádzky a vedenie spoločnosti bude mať kvalitné podklady pre spracovanie miezd. V prípade, že zistíte, že potrebujete od dochádzkového systému viac, je možné softvér Dochádzka MINI rozšíriť na program Dochádzka. Samozrejmosťou je zachovanie všetkých údajov a plynulý prechod na novú verziu. Vynaložené náklady na program Dochádzka MINI Vám budú odpočítané pri kúpe novej verzie programu.

Prechod na verziu "DOCHÁDZKA 4"

Program DOCHÁDZKA MINI je možné rozšíriť na PLNÚ verziu dochádzka. Rozdiel oboch programov spočíva predovšetkým v nastaviteľnosti softvéru. Program Dochádzka obsahuje množstvo funkcií a možností.

Medzi hlavné patria

 • nastavenia typov pracovného času (zmien a kalendárov) zaokrúhľovania príchodov a odchodov,
 • členenie zamestnancov na strediská,
 • plánovanie dovoleniek, služobných ciest,
 • monitorovanie limitov pre návštevu lekára,
 • automatický výpočet príplatkov a nadčasov,
 • prenášanie nadčasov do nasledujúcich mesiacov,
 • evidenciu flexikonta,
 • editáciu dochádzky oprávnenými osobami
 • elektronické schvaľovanie dochádzky,
 • export a import dát z a do mzdových systémov (SOFTIP, KROS, HOUR, Datalock, K + K, ...)