Dochádzka4

Dochádzkový systém slúži na evidenciu dochádzky, sledovanie pohybu zamestnancov v priebehu pracovnej doby a na prípravu podkladov pre spracovanie mzdovej agendy.

Používaním dochádzkového systému dosiahnete obmedzenie chybovosti pri spracovaní dát o dochádzke, lepšie využívanie pracovnej doby kvalitatívnym zvýšením osobného prístupu zamestnancov k pracovným povinnostiam (zvýšenie pracovnej morálky), vylúčenie neoprávnených nadčasových hodín.

Prístupovými modulmi môžete zamedziť vstupu osôb do jednotlivých objektov podniku, na parkovisko, môžete povoliť vstup oprávnených zamestnancov na výrobnú linku, ...

Filozofia systému dochádzka

Dochádzkový a prístupový systém je navrhnutý tak, aby jednoducho a spoľahlivo plnil svoju funkciu za prijateľnú cenu, a uľahčil tak mnoho administratívnej práce. Systém možno aplikovať veľmi jednoducho v malej firme, ale i v rozsiahlych prevádzkach s veľkým počtom zamestnancov. Práca so systémom je veľmi intuitívna, príjemná a nevyžaduje žiadne hlbšie znalosti počítačovej techniky.

Komponenty systému

  • terminály - dochádzkové (môžu byť zároveň aj prístupové)
  • mechanické zábrany - zámky, dvere, brány, závory, turnikety
  • identifikačné médiá - bezkontaktné čipové karty alebo prívesky, biometrické odtlačky
  • softvér DOCHÁDZKA - na spracovanie dochádzky a prípadné nastavenie prístupov

Dochádzka - princíp práce

Každý zo zamestnancov dostane osobné identifikačné médium. V programe môžete nadefinovať až 90 rôznych operácií pre prechod terminálom (príchod do práce, odchod k lekárovi, odchod na služobnú cestu, odchod na iné pracovisko, dovolenka atď. ...). Pre každú operáciu môžete definovať správanie sa pri ďalšom automatizovanom spracovaní.

Pracovník príde so svojím ID médiom k dochádzkovému terminálu, zvolí operáciu, ktorú chce vykonať a priloží ID médium k čítaciemu zariadeniu. Údaje o prechode sú zaznamenané v pamäti terminálu a sú zasielané do zberného počítača. Pokiaľ je terminál pripojený k zámku (bráne, závore, turniketu, ...) umožní vstup do objektu.

Načítané a spracované dáta z terminálov Vám program prehľadne graficky zobrazí s možnosťou manuálnej úpravy. Do už zobrazených dát môžete vkladať operácie a upravovať jestvujúce záznamy. Všetky vykonané zmeny sú zvýraznené tak, aby ručná úprava dát bola zreteľne označená. U vložených údajov je zaznamenané meno užívateľa, ktorý úpravu vykonal. Pôvodné dáta z terminálu zostanú zachované.

Pomocou prepracovaného systému prístupových práv môžete editáciu dochádzky obmedziť iba pre osoby, ktoré majú právo dochádzku upravovať.

V prípade viaczmennej prevádzky program DOCHÁDZKA automaticky pri spracovaní dochádzky priradí zamestnancovi odpracovanú zmenu, vypočíta príplatky za poobednú a nočnú zmenu, prípadne príplatky za sobotu a nedeľu

Samozrejmosťou je výpočet nadčasov. Program DOCHÁDZKA vypočíta nadčas a oprávnená osoba (majster, vedúci oddelenia) môže rozhodnúť, koľko nadčasu bude preplatené, prevedené do nasledujúceho mesiaca, prípadne stornované.

Program Vám poskytne komplexné údaje o dochádzke pre spracovanie miezd. Ukáže využívanie pracovnej doby zamestnancov i celej firmy a spracuje veľké množstvo tlačových podkladov pre mzdy.