Jedáleň

Automatizovaný stravovací systém

Automatické objednávanie stravy sa stáva rovnako potrebným, ako evidencia dochádzky. Systém ponúka riešenie objednávania stravy s použitím rovnakých ID médií, ktoré sa používajú na evidenciu dochádzky a prístupu. Stravník teda používa iba jeden kľúč pre niekoľko činností. Spôsob spracovania dát na počítači (u stredne veľkej jedálne sú to tisíce záznamov mesačne) poskytuje rýchle a prehľadné výstupy pre prevádzku kuchyne a vyúčtovanie stravného. Zavedenie takéhoto systému v praxi maximálne zefektívni a urýchli prevádzku celej jedálne a kuchyne.

Princíp práce

Evidencia stravníkov

V databáze programu JEDÁLEŇ sú uložené informácie o všetkých stravníkoch. Každý stravník má pridelenú jednu, alebo viac identifikačných kariet, zaradených do kategórií a cenových hladín. Stravníci sa môžu deliť do skupín pre vytváranie prehľadových zostáv (napr.: zamestnanci, návštevy, externí...). Pre každú kartu stravníka je priradená kategória, určujúca cenu a veľkosť vydávaného jedla (využitie napr. v školskej jedálni, kde nižšie ročníky dostávajú menšie porcie). Na každú pridelenú kartu je možné povoliť viacnásobné odbery, napríklad pre odber do nosičov jedál.

Každému stravníkovi sa určuje spôsob vyúčtovania:

 • kreditný: pre každú stravovaciu kartu je v Jedálni vedený samostatný kreditný účet, z ktorého sa odpisuje cena objednaného jedla podľa zaradenia do cenových hladín. 
 • zrážkový: v tomto prípade prebieha vyúčtovanie vždy spätne za určité obdobie (väčšinou mesiac) a vypočítané sumy sú uhradené zrážkou zo mzdy.

Pri ukončení stravovania stravníka (koniec pracovného pomeru, alebo ukončenie štúdia) prebehne uzatvorenie jeho účtu do nuly a vrátenie alebo doplatenie zostávajúceho kreditu. Vrátená stravovacia karta môže byť pridelená podľa potreby novým stravníkom.

Nastavenie stravovacích zvyklostí

Stravovací systém dovoľuje užívateľské nastavenie všetkých parametrov prevádzky podľa potreby, alebo už zaužívaných zvyklostí jedálne, akékoľvek obmedzenia si stanoví samotná obsluha. Pracovať je možné s ľubovoľným počtom druhov a typov jedál, ktoré môžu byť objednávané na ľubovoľný čas dopredu. Konkrétne prevádzkové vlastnosti záležia na type použitého objednávacieho terminálu.

Systém rozlišuje niekoľko možností práce s druhmi jedál

 • hlavné jedlo: bežné jedlo, ktoré si je možné objednávať a rušiť samostatne (obed, večera)
 • príloha: jedlo, ktoré je súčasťou hlavného jedla (polievka, šalát)
 • doplnkový predaj: jedlo, ktoré sa vydáva bez predchádzajúceho objednania (zákusok, mrazené jedlá)

Pre každý druh jedla, prípadne jeho typy sa stanovuje cena pre každú cenovú kategóriu. Medzi jednotlivými druhmi jedál je možné definovať väzby pre automatické objednávky. Každému jedlu sa určí, ako môže byť objednávané (ručne/terminál), čas, kedy sa vydáva a umiestnenie na klávesnici terminálu.

Objednávka jedla

Stravu možno objednávať niekoľkými spôsobmi. Jednotlivé spôsoby možno vzájomne kombinovať podľa potreby zákazníka. Objednávky jedál sa prenášajú z terminálu do počítača. Obsluha počítača má možnosť manuálnej korekcie objednávok (napr.: doobjednať či zrušiť objednávku jedla po ukončení objednávania na termináli).

Touchsreen

Je to počítač s dotykovým LCD displejom, doplnený o čítačku identifikačných médií. Na tomto počítači je spustená aplikácia, ktorá komfortným spôsobom umožňuje objednávanie stravy. V tejto aplikácii sú taktiež dostupné informácie o výške kreditu, odoberanej strave, ...

Portál

Pomocou internetového prehliadača možno ľahko a komfortne prezerať jedálniček, objednávať stravu, prezerať informácie o mesačnom vyúčtovaní, stave kreditu. V prípade spoločnej inštalácie s naším dochádzkovým systémom, je "intrawebový klient" spoločný pre dochádzku i jedáleň.

Výdaj jedla

Po uzatvorení objednávok sa informácie prenesú na výdajový terminál (modul doplnený väčšinou externým snímačom umiestneným pred výdajovým miestom). Použitý hardvér sa môže líšiť podľa počtu, charakteru a potrieb výdajových miest. Pri odbere jedla stravník iba priloží svoju kartu k snímaču, terminál vyhodnotí jeho objednávky a zobrazí príslušné informácie pre vydanie jedla. Pre rýchlu orientáciu a viditeľnosť pre viacero kuchárov sa informácie zobrazujú na veľkom displeji. Tento zobrazí číslo jedla, ktoré mal dotyčný objednané a ďalej informácie o veľkosti a počte porcií jedla, prípadne doplnok jedla napr.: polievku, dezert. Fyzický výdaj jedla väčšinou potvrdzuje kuchár (osoba, ktorá vydáva jedlo) stlačením tlačidla a sám si tak riadi priebeh a rýchlosť výdaja. Neoprávnený alebo opakovaný odber je signalizovaný zvukovým signálom. Výdajový terminál vypisuje obsluhe informácie o celkovom množstve jednotlivých jedál a počty doposiaľ vydaných porcií. Prostredníctvom terminálu možno vydať jedlo bez objednávky napr. pre návštevu. Pre každé jedlo je nastavený časový interval, v ktorom prebieha výdaj daného druhu jedla, mimo tieto časy neprijíma terminál žiadne karty.

Vyhodnotenie podľa dochádzky

Pokiaľ je stravovací systém nainštalovaný spoločne s dochádzkovým systémom, tieto spolu vzájomne spolupracujú nielen v synchronizácii osobných dát stravníkov, ale predovšetkým na úrovni sledovania a vyhodnocovania odberov stravy podľa odpracovaných zmien. Každý zamestnanec má nárok iba na toľko dotovaných jedál, koľko za sledované obdobie odpracoval zmien. V dochádzkovom softvéri možno nakonfigurovať položku "stravenky", ktorá sa vypočítava podľa stanovených zákonitostí (po akej dobe, za akých podmienok vzniká nárok). Tieto dochádzkové informácie preberá stravovací systém a prepočítava sumy za odobranú stravu. Odobrané porcie nad limit dopláca zamestnanec v plnej výške bez dotácií podniku. Týmto postupom je zaistený výstup informácií o platbách za stravu pre mzdový alebo účtovný systém bez nutnosti ďalších zásahov.

Terminály

Spojenie terminálov s počítačom môže byť realizované prostredníctvom samostatného kábla, štruktúrovanej kabeláže, modemu, pevnej linky aj bezdrôtového spoja. Pri výpadku napájania sú všetky dáta uložené v zálohovanej pamäti terminálu až do obnovenia komunikácie s počítačom. Súčasne je možné terminály napájať prostredníctvom záložného zdroja tak, aby i v prípade výpadku elektrického prúdu zostalo zariadenie plne funkčné. Komunikácia s terminálmi je úplne automatická. 

Druhy terminálov

 • objednávací touchscreen terminál
 • virtuálny objednávací terminál (modul Portál)
 • výdajový terminál VJT1000

Osobné údaje

Aplikácia umožňuje zobraziť osobné údaje zamestnanca. Jedná sa napríklad o Meno, Priezvisko, Dátum narodenia a pod. Údaje, ktoré sa zobrazia v portáli je možné nastaviť v programe JEDÁLEŇ.

Jedálniček

Pomocou portálu sa ľahko a rýchlo objedná vybrané jedlo. Jedálniček na aktuálny týždeň je prehľadne zobrazený na jednej stránke. Pre prechod medzi jednotlivými týždňami sa používajú šípky. Objednávku jedla vykonáte kliknutím na tlačidlo plus. K zrušeniu objednávky dôjde po stlačení tlačidla mínus.

Pohyby na účte

V aplikácii je možné sledovať pohyby na účte. Môže sa jednať o objednávky jedál, odber bez objednávky, dotácie stravy, vklad hotovosti či vyplatenie hotovosti. Pohyby sa sledujú k vybranému obdobiu.

Denné pohyby

Portál ďalej zobrazuje informácie o denných pohyboch na účte. V zozname možno vidieť celkové pohyby a dotácie v jednotlivých dňoch. Na konci zoznamu sú uvedené súčty za celý mesiac. Je tu súčet pohybov, súčet dotácií a ich rozdiel. V hornej časti obrazovky je možné si zvoliť, za aké obdobie sa majú údaje o pohyboch na účte zobraziť.

Odbery jedál

V portáli sa zobrazujú informácie o odobraných jedlách. Zoznam zobrazuje dátum, čas, miesto odberu a popis odobranej stravy. Je možné si v hornej časti obrazovky zvoliť, za aké obdobie sa majú údaje o odberoch zobraziť.

Účet stravníka

Účet zamestnanca zobrazuje prehľad celkového vyúčtovania v jednotlivých mesiacoch. V zozname sú k obdobiam zobrazené nasledujúce údaje:

 • účtovaná čiastka za stravu
 • nárok na dotáciu v peňažných jednotkách
 • celková čiastka, ktorá bola vložená/vybraná manuálne v programe JEDÁLEŇ
 • čiastka, ktorá má byť uhradená za daný mesiac
 • počet nárokov na dotáciu

Identifikačné média

Identifikačné médium je karta, prívesok alebo biometrický odtlačok, ktorý musí mať každý užívateľ systému. Každé médium obsahuje kódovanú informáciu, ktorá pri načítaní do systému určí identitu svojho majiteľa. Jedno ID médium môže byť použité pre viac činností, napr.: dochádzka, otváranie dverí, objednávanie stravy, evidencia výrobných operácií ...